Stacja Monitoringu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powstała w 1993 roku. Obszarem badań są ekosystemy o skrajnie rozbieżnych procesach przemian:
okresowo silnej alkalicznej imisji - Stacja Geoekologiczna Malik
długotrwałej kwaśnej imisji - Stacja Bazowa ZMŚP Święty Krzyż

Celem Stacji Monitoringu UJK jest pomiar, gromadzenie danych oraz analiza krótko i długookresowych zmian zachodzących w wybranych, typowych, funkcjonujących systemach ekologicznych, pod wpływem cyklicznie zmieniających się działań czynników naturalnych środowiska przyrodniczego i gospodarczej działalności człowieka.

Zadania Stacji:
Naukowo - badawcze:
zbieranie danych ilościowych i jakościowych o aktualnym stanie środowiska
określenie rodzaju i charakteru zagrożeń oraz wskazanie dróg ich zapobiegania
wskazanie tendencji rozwoju geoekosystemu oraz sposobów ochrony i zachowania jego zasobów
rozwój technik modelowania w ocenie stanu środowiska
Naukowe:
rozwój kadry (prace doktorskie, habilitacyjne)
Dydaktyczne:
baza naukowa Studenckiego Koła Naukowego Geoekologów
baza dydaktyczna dla studentów UJK i innych uczelni w kraju i za granicą oraz nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych
Współpraca z administracją:
współpraca z organami władzy centralnej (IOŚ), regionalnej (WIOŚ) i samorządowej, w zakresie wymiany informacji o stanie środowiska
uczestnictwo w ocenie stanu środowiska regionu i kraj